Empanelment of 19 IPS officers at DG/DG equivalent level in GoI.

0


Goverment of India has cleared empanelmemt of 18 IPS officers of 1985 batch to hold Director General/Director General equivalent level rank posts at the Centre.

Director General:

1. S.S. Deswal (HY:1984)
2. Kumar Rajesh Chandra (BH:1985)
3. Anup Kumar Singh (GJ:1985)
4. A K Surolia (GJ:1985)
5. Rishi Raj Singh (KL:1985)
6. Subodh Kumar Jaiswal (MH:1985)
7. Hitesh Chandra Awasthi (UP:1985)
8. Arun Kumar – I (UP:1985)
9. Amulya Kumar Patnaik (AGMUT:1985)
10. Virendra (WB:1985)

Director General equivalent level:

1. P S Purohit A(AM:1985)
2. Sanjay Kumar (HP:1985)
3. S K Misra (JK:1985)
4. Lokanath Behera (KL:1985)
5. B M Kumar (MP:1985)
6. Om Prakash Galhotra (RJ:1985)
7. Sukhdev Singh Sidhu (UP:1985)
8. Rajesh Pratap Singh (UP:1985)
9. Prabhat Singh (AGMUT:1985)